Coaching - Contextueel werken voor teams

Thea Peeters, teamcoaching

Contextueel werken voor teams

Voor wie?

De training is een aanzet om als team een contextuele attitude / hulpverleningsmethodiek vorm te geven. Teamleden worden uitgenodigd met nieuwe ogen naar de cliënt en zichzelf als hulpverlener te kijken:

  1. wat is hun context?
  2. wat is de betekenis van hun gedrag
  3. wat is de onderliggende vraag?
  4. welke acties te ondernemen om autonomiteit te vergroten in relatie met hun context
De inhoud van de training biedt volop de mogelijkheid tot inpassing van specifieke vragen vanuit het team en inbreng van eigen casuïstiek

Wat vraagt het van hulpverleners?

Deze methodiek vraagt van de teamleden, zich te durven verbinden met de cliënt en diens context, zich "te laten infecteren" en elkaar daarop te bevragen / aan te spreken. Het vraagt om zelfinzicht om parallelprocessen te onderkennen en te benutten ten behoeve van de cliënt.

Het bewust inzetten van "bewegende taal" draagt bij aan de dynamiek binnen het team. De rode draad waarlangs ieders verhaal tot ontwikkeling komt, is het zoeken naar de betekenis van gedrag in het licht van het geven van zorg / het behoud van het gezin waartoe men behoort.

Opbouw van de training

6 bijeenkomsten van 3 ½ uur waarin gewerkt wordt aan:

  1. attitude van de hulpverlener
  2. eigen maken van theoretische kennis
  3. eigen geschiedenis met nieuwe ogen bezien
  4. bewegend taalgebruik
  5. dynamisch hulp verlenen
  6. gebruik van duplo-poppetjes
De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor extra bijeenkomsten. Hierin bespreken we de opdrachten waarin cursisten wordt gevraagd naar mogelijke overeenkomsten tussen de casuïstiek en hun eigen geschiedenis.